شاخه‌ها

دسته بندی ها

لیست محصولات تولید کننده گرم ایران

شرکت گرم ایران تولید کننده:

 • انواع مشعل
 • پکیج شوفاژ دیواری 
 • رادیاتور آلومینیومی

گرم ایران

گرم ایران تولید کننده:


 • تولید کننده انواع مشعل های گازسوز، گازوئیل سوز، مازوت سوز و چندگانه سوز در ظرفیت های 25000 تا 30000000 کیلو کالری

 • تولید کننده انواع پکیج شوفاژ دیواری

 • تولید کننده انواع رادیاتور آلومینیومی

گرم ایران

بیشتر
در صفحه
نمایش 1 - 50 از 87 قلم کالا
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 50 حداکثر ظرفیت گرمایشی: 55000 KCAL/H حداقل ظرفیت گرمایشی: 25000 KCAL/H  شیرگاز تک مرحله ای                              دینام 90W                                                                                                           

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90 حداقل ظرفیت گرمایشی: 40000 KCAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 120000 KCAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام  125W                                                               

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/1 حداقل ظرفیت گرمایشی: 65000 KCAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 165000 KCAL/H شیر گاز تک مرحله ای دینام 175 W                                                              

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/2 حداقل ظرفیت گرمایشی: 80000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 240000 K CAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام 240 W                                                                    

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GBG حداقل ظرفیت گرمایشی: 40000 K CAL/H حداکثر طرفیت گرمایشی: 110000 K CAL/H مشعل کم صدا سازگار با محیط زیست شیرگاز تک مرحله ای دینام   125W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/3 حداقل ظرفیت گرمایشی: 140000 K CAL/H حداکثر طرفیت گرمایشی: 340000 K CAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام 370 W                                                                      

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/4 حداقل ظرفیت گرمایشی: 200000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام 450 W                                                              

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/5 حادقل ظرفیت گرمایشی: 250000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H شیر گاز تک مرحله ای دینام 550 W                                                                                        

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/6 حداقل ظرفیت گرمایشی: 350000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 700000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 750 W                                                                                                                                                                                

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/8 حداقل ظرفیت گرمایشی: 400000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 830000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 1500 W                                   

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/10 حداقل ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 1200000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 2.2 KW                                                     

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/15 حداقل ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 1700000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 3 KW                                                     

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/20 حداقل ظرفیت گرمایشی: 600000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 2200000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 4 KW                                                     

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/25 حداقل ظرفیت گرمایشی: 700000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 2700000 K CAL/H شیرگاز دو مرحله دینام 5.5 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/30 حداقل ظرفیت گرمایشی: 800000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 3300000 K CAL/H شیرگاز دو مرحله ای دینام 7.5 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/6 حداقل ظرفیت گرمایشی: 950000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 4400000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 11 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/50 حداقل ظرفیت گرمایشی: 1200000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 5200000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 15 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/60 حداقل ظرفیت گرمایشی: 2500000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 6500000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 18.5 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/65 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3000000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 6700000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 18.5 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/70 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3000000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 7100000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 20 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/75 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3000000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 7800000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 22 KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/85 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3300000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 8800000 K CAL/H شیرگاز تدریجی چند مرحله ای دینام 30KW

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 50 حداقل ظرفیت گرمایشی: 25000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 55000 K CAL/H عملکرد تک مرحله دینام 90 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90 حداقل ظرفیت گرمایشی: 40000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 120000 K CAL/H عملکرد تک مرحله دینام 125 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/1 حداقل ظرفیت گرمایشی: 65000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 165000 K CAL/H عملکرد تک مرحله دینام 175 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/2 حداقل ظرفیت گرمایشی: 80000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 240000 K CAL/H عملکرد تک مرحله دینام 240 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/3 حداقل ظرفیت گرمایشی: 140000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 340000 K CAL/H عملکرد تک مرحله دینام 370 w

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/4 حداقل ظرفیت گرمایشی: 200000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 450 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/5 حداقل ظرفیت گرمایشی: 250000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 550 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/6 حداقل ظرفیت گرمایشی: 350000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 700000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 750 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/8 حداقل ظرفیت گرمایشی: 400000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 830000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 1500 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/10 حداقل ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 1200000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 2200 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/15 حداقل ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 1700000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 3000 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/20 حداقل ظرفیت گرمایشی: 600000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 2200000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 4000 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/25 حداقل ظرفیت گرمایشی: 700000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 2700000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 5500 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/30 حداقل ظرفیت گرمایشی: 800000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی:3300000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 7500 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/40 حداقل ظرفیت گرمایشی: 950000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 4400000 K CAL/H عملکرد سه مرحله دینام 11000 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/50 حداقل ظرفیت گرمایشی: 1200000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 5300000 K CAL/H عملکرد سه مرحله دینام 15000 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/60 حداقل ظرفیت گرمایشی: 2500000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 6200000 K CAL/H عملکرد سه مرحله دینام 18500 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/65 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3000000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 6700000 K CAL/H عملکرد سه مرحله دینام 18500 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/70 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3000000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 7100000 K CAL/H عملکرد سه مرحله دینام 22000 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/75 حداقل ظرفیت گرمایشی: 3300000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 7800000 K CAL/H عملکرد سه مرحله دینام 22000 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 300 حداقل ظرفیت گرمایشی: 50000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 120000 K CAL/H عملکرد یک مرحله دینام 125 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 301 حداقل ظرفیت گرمایشی: 65000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 192000 K CAL/H عملکرد یک مرحله دینام 175 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 302 حداقل ظرفیت گرمایشی: 105000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 240000 K CAL/H عملکرد یک مرحله دینام 240 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 303 حداقل ظرفیت گرمایشی: 140000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 340000 K CAL/H عملکرد یک مرحله دینام  370 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 304 حداقل ظرفیت گرمایشی: 20000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 450 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 305 حداقل ظرفیت گرمایشی: 260000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 550 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 306 حداقل ظرفیت گرمایشی: 400000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 700000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 750 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND 308 حداقل ظرفیت گرمایشی: 415000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 830000 K CAL/H عملکرد دو مرحله دینام 1500 W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
نمایش 1 - 50 از 87 قلم کالا