لیست محصولات این تولید کننده گرم ایران

شرکت گرم ایران تولید کننده:

 • انواع مشعل
 • پکیج شوفاژ دیواری 
 • رادیاتور آلومینیومی

گرم ایران

گرم ایران تولید کننده:


 • تولید کننده انواع مشعل های گازسوز، گازوئیل سوز، مازوت سوز و چندگانه سوز در ظرفیت های 25000 تا 30000000 کیلو کالری

 • تولید کننده انواع پکیج شوفاژ دیواری

 • تولید کننده انواع رادیاتور آلومینیومی

گرم ایران

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 50حداکثر ظرفیت گرمایشی: 55000 KCAL/Hحداقل ظرفیت گرمایشی: 25000 KCAL/H شیرگاز تک مرحله ای                              دینام 90W                                                                                                          

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90حداقل ظرفیت گرمایشی: 40000 KCAL/Hحداکثر ظرفیت گرمایشی: 120000 KCAL/Hشیرگاز تک مرحله ای دینام  125W                                                               

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/1حداقل ظرفیت گرمایشی: 65000 KCAL/Hحداکثر ظرفیت گرمایشی: 165000 KCAL/Hشیر گاز تک مرحله ای دینام 175 W                                                              

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/2 حداقل ظرفیت گرمایشی: 80000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 240000 K CAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام 240 W                                                                    

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GBG حداقل ظرفیت گرمایشی: 40000 K CAL/H حداکثر طرفیت گرمایشی: 110000 K CAL/H مشعل کم صدا سازگار با محیط زیست شیرگاز تک مرحله ای دینام   125W

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/3 حداقل ظرفیت گرمایشی: 140000 K CAL/H حداکثر طرفیت گرمایشی: 340000 K CAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام 370 W                                                                      

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/4 حداقل ظرفیت گرمایشی: 200000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H شیرگاز تک مرحله ای دینام 450 W                                                              

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/5 حادقل ظرفیت گرمایشی: 250000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H شیر گاز تک مرحله ای دینام 550 W                                                                                        

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/6 حداقل ظرفیت گرمایشی: 350000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 700000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 750 W                                                                                                                                                                                

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/8 حداقل ظرفیت گرمایشی: 400000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 830000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 1500 W                                  

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/10 حداقل ظرفیت گرمایشی: 450000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 1200000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 2.2 KW                                                     

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/15 حداقل ظرفیت گرمایشی: 550000 K CAL/H حداکثر ظرفیت گرمایشی: 1700000 K CAL/H شیر گاز دو مرحله ای دینام 3 KW                                                     

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف