لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

فن کویل زمینی

فن کویل های زمینی در دو نوع مکش از روبه رو و مکش از زیر می باشند. طبیعی است که فن کویل های مکش از زیر یا باید دارای پایه زمینی باشند و یا در ارتفاع چند سانتی متری از کف، بر روی دیوار نصب شوند تا گردش هوا از زیر فن کویل صورت گیرد. فن کویل های زمینی از نظر محل دریچه خروج هوا نیز به دو گروه رو به رو زن (دریچه خروج هوا در قسمت بالایی دستگاه قرار دارد) و بالا زن (دریچه خروج هوا در قسمت رو به رویی دستگاه قرار دارد) تقسیم میشوند. گردش هوا در محیط توسط فن کویل های بالازن بهتر انجام می شود. بنابراین از فن کویل های روبه رو زن تنها در مواردی که قسمت فوقانی محل نصب دستگاه به هر دلیلی مسدود باشد، استفاده می شود. بسته به موقعیت سینی درین در داخل دستگاه، بسیاری از فن کویل ها ی زمینی قابلیت نصب به صورت سقفی روکار را نیز دارند. اما چنانچه سینی درین در زیر کویل تعبیه شده باشد، دستگاه فقط باید به صورت زمینی نصب شود و قابلیت نصب به صورت خوابیده ( سقفی) را ندارد.

در این صفحه می توانید انواع فن کویل زمینی با کابین (روکار) در مدل های دکوارتیو و فن کویل های زمینی بدون کابین (توکار) را در برند ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

1

فن کویل زمینی

فن کویل های زمینی در دو نوع مکش از روبه رو و مکش از زیر می باشند. طبیعی است که فن کویل های مکش از زیر یا باید دارای پایه زمینی باشند و یا در ارتفاع چند سانتی متری از کف، بر روی دیوار نصب شوند تا گردش هوا از زیر فن کویل صورت گیرد. فن کویل های زمینی از نظر محل دریچه خروج هوا نیز به دو گروه رو به رو زن (دریچه خروج هوا در قسمت بالایی دستگاه قرار دارد) و بالا زن (دریچه خروج هوا در قسمت رو به رویی دستگاه قرار دارد) تقسیم میشوند. گردش هوا در محیط توسط فن کویل های بالازن بهتر انجام می شود. بنابراین از فن کویل های روبه رو زن تنها در مواردی که قسمت فوقانی محل نصب دستگاه به هر دلیلی مسدود باشد، استفاده می شود. بسته به موقعیت سینی درین در داخل دستگاه، بسیاری از فن کویل ها ی زمینی قابلیت نصب به صورت سقفی روکار را نیز دارند. اما چنانچه سینی درین در زیر کویل تعبیه شده باشد، دستگاه فقط باید به صورت زمینی نصب شود و قابلیت نصب به صورت خوابیده ( سقفی) را ندارد.

در این صفحه می توانید انواع فن کویل زمینی با کابین (روکار) در مدل های دکوارتیو و فن کویل های زمینی بدون کابین (توکار) را در برند ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

3
بیشتر